การบริการสำหรับองค์กร

ยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล

ด้วยบริการทางกฎหมายและการยื่นแบบแสดงรายการภาษี เราช่วยคุณวางแผนภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้คุณสามารถประหยัดภาษีและกระตุ้นธุรกิจของคุณได้

การบริการสำหรับองค์กร

ยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล

บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล คำนวณจากกำไรที่เกิดขึ้นในแต่ละปีไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นภายในประเทศหรือจากต่างประเทศ และรวมถึงนิติบุคคลบริษัทและห้างหุ้นส่วนต่างๆ นอกจากนั้นยังรวมถึงสาขาของบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ล้วนแต่ต้องยื่นแบบเพื่อเสียภาษีในอัตราที่กฎหมายกำหนด ซึ่งปัจจุบันคือ 20% จากกำไรสุทธิ

กิจการจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายใน 150 วันนับจากสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี โดยยื่นแบบพร้อมงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน ยกเว้นกิจการที่เปิดดำเนินการในปีแรก อาจน้อยกว่า 12 เดือนก็ได้

อย่างไรก็ตาม กิจการจะต้องคำนวณภาษีเพื่อจ่ายภาษีตามประมาณการภายในเดือนที่ 8 ของรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งหากประมาณการไว้ต่ำไปมากกว่า 25% มีผลให้กิจการต้องเสียค่าปรับอีก 20% ได้
สำหรับการอ้างอิง รัฐบาลไทยจะออกกฎหมายใหม่ๆเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วยผลประโยชน์ทางภาษี

แม้ว่ากฎหมายภาษีอากรจะเป็นเรื่องที่เข้าใจยากและเปลี่ยนแปลงบ่อย แต่ที่ โอเชียนนิค แอ็คเคาท์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส เราเอาความยุ่งยากซับซ้อนออกไปด้วยการปฏิบัติตามกฎและเงื่อนไขต่างๆอย่างที่ควรจะเป็น และใช้สิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่ ดังนั้นการร่วมเป็นพันธมิตรกับเราในด้านภาษีอากรนั้น จะช่วยคุณให้มีเวลาในการบริหารธุรกิจได้อย่างเต็มที่

ยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล
สนใจข้อมูลเพิ่มเติม … ติดต่อเรา

ติดต่อเรา