การบริการส่วนบุคคล

ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ถ้าคุณมีรายได้ในประเทศไทย? ไม่ว่าจะมาจากแหล่งใด คุณต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ปีละ 1 ครั้ง เรายินดีช่วยคุณจัดการงานเอกสารและติดต่อราชการ

การบริการส่วนบุคคล

ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ตามมาตรา 41 แห่งประมวลรัษฎากร คนไทยหรือคนต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลารวมไม่น้อยกว่า 180 วันในแต่ละปีภาษี ถือว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและมีหน้ายื่นแบบแสดงรายการเงินได้ที่ได้รับจากแหล่งในประเทศ ไม่ว่าจะได้รับในประเทศหรือจากต่างประเทศก็ตาม สำหรับรายได้ที่ได้รับจากต่างประเทศเฉพาะที่ได้นำเงินได้นั้นเข้ามาในประเทศไทยในปีเดียวกันกับที่เกิดรายได้ขึ้น ส่วนผู้ที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยจะยื่นรายได้เฉพาะที่ได้รับจากแหล่งในประเทศไทยเท่านั้น โดยไม่คำนึงถึงสถานที่ที่จ่ายเงิน

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นแบบอัตราก้าวหน้า ตั้งแต่ 5-35% ทั้งผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือไม่ ที่ได้รับเงินจากการจ้างงานหรือกิจการในประเทศไทย หรือมีทรัพย์สิน(ที่เกิดรายได้) มีหน้าที่ต้องเสียภาษี ไม่ว่าเงินได้นั้นจะจ่ายในประเทศไทยหรือไม่ก็ตาม สำหรับกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินนั้นแม้ไม่ได้มีภาษีเป็นการเฉพาะ แต่ต้องนำมารวมกับรายได้ประเภทอื่นๆเพื่อคำนวณภาษีเช่นกัน

การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นจะต้องยื่นภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป ส่วนการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีนั้นเฉพาะรายได้บางประเภท เช่น ค่าเช่า ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ รายได้จากการรับเหมา และรายได้จากพาณิชยกรรม ซึ่งจะต้องยื่นแบบภายในเดือนกันยายนของปีภาษีนั้น
การยื่นแบบล่าช้ากว่ากำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และเงินเพิ่มอีก 1.5% ต่อเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ

ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ถ้าคุณมีรายได้ในประเทศไทย เรายินดีที่จะช่วยดูแลงานเอกสารและติดต่อราชการต่างๆ แทนคุณ

ติดต่อเรา